Informacije

Za registraciju na AMC Portal / AMC Portal Mobile potrebno je ispuniti zahtjev za registraciju na AMC Portalu koji možete pronaći putem ove poveznice. Nakon uspješno završenog postupka registracije na AMC Portalu moguće je s istim pristupnim podacima koristiti i aplikaciju AMC Portal Mobile namijenjenu prije svega korisnicima sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) za provedbu svojih aktivnosti po automatiziranom postupku.

Postupak registracije:

1. Ispunite obrazac točnim podacima (obvezna su upisna polja s crvenom oznakom) te nakon upisa sigurnosnog koda odaberite opciju „Registracija“.
2. Na adresu elektroničke pošte koju ste ispunili u obrascu za registraciju bit će Vam dostavljena poveznica za potvrdu Vaše e-adrese.
3. Nakon potvrde e-adrese bit će Vam dostavljene sve potrebne informacije i upute za završetak registracije na AMC Portal.
4. Nakon zaprimanja svih potrebnih podataka/dokumenata Vaš će zahtjev biti u cijelosti obrađen u najkraćem mogućem roku.
5. Nakon odobrenja Vašeg zahtjeva za registraciju na AMC Portal na Vašu prijavljenu i potvrđenu e-adresu bit će Vam dostavljeni pristupni podaci s početnom zaporkom koju je potrebno ažurirati na mrežnoj stranici AMC Portala unutar 24 sata nakon odobrenja registracije.
6. Nakon uspješne izmjene početne zaporke možete odmah početi koristiti AMC Portal / AMC Portal Mobile.

Napomena:
Ako niste promijenili početnu zaporku u roku od 24 sata nakon primitka elektroničke pošte o uspješnoj registraciji ili ste zaboravili Vašu zaporku, možete je ponovno postaviti putem ove poveznice.

Automatizirani postupak provodi se putem aplikacije AMC Portal Mobile u stvarnom vremenu na dan provedbe letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova (UAS) ako se letačke operacije provode:
- u kontroliranom zračnom prostoru izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla ili
- u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla na udaljenosti većoj od 4 km od ruba i 6 km od praga uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma.


DRON pravila bespilotnih zrakoplova


DRON pravila bespilotnih zrakoplova

Pravila za uporabu AMC Portala, rezervaciju, aktivaciju i deaktivaciju fleksibilnih struktura (PUFS) možete pročitati OVDJE

U Zborniku zrakoplovnih informacija RH (AIP) u poglavlju ENR 1.9.2 „Upravljanje zračnim prostorom i fleksibilna uporaba zračnog prostora u Republici Hrvatskoj“.

Web AMC Portal zamišljen je kao alat za objavu informacija o rezervacijama struktura u zračnom prostoru krajnjim korisnicima ali i kao alat koji će omogućiti registriranim korisnicima rezervacije struktura u zračnom prostoru i popratnu komunikaciju s njima tijekom procesa rezervacije.

ASM jest kratica za Airspace Management, odnosno upravljanje zračnim prostorom. ASM jest funkcija planiranja čiji je osnovni cilj omogućiti najveću iskorištenost raspoloživog zračnog prostora kao neprekinute cjeline, uzimajući u obzir stvarne kratkoročne potrebe različitih civilnih i vojnih korisnika zračnog prostora (npr. zrakoplovne kompanije/tvrtke, vojska, privatni poslovni zrakoplovi, aeroklubovi, tvrtke koje obavljaju radove iz zraka…).

FUA jest kratica za Flexible Use of Airspace, odnosno fleksibilnu uporabu zračnog prostora. FUA jest koncept upravljanja zračnim prostorom prema kojem se zračni prostor ne bi trebao određivati ni kao posve civilni ni kao posve vojni zračni prostor, nego ga je bolje smatrati cjelinom u koju se moraju smjestiti potrebe svih korisnika u najvećem mogućem stupnju.

AMC jest kratica za Airspace Management Cell, odnosno Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom. Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC) prema postojećoj regulativi zadužena je za upravljanje zračnim prostorom na dnevnoj bazi i djeluje kao združena civilno-vojna fokusna točka za upravljanje zračnim prostorom u Republici Hrvatskoj.

Ovlašteni subjekti jesu subjekti koje je država ovlastila za suradnju s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanjima dodjele i uporabe zračnog prostora..

Ovlašteni subjekt za civilne korisnike struktura u zračnom prostoru jest Civilni ovlašteni subjekt (Civil Approved Agency – CIV AA) u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP), telefon: +385 1 6259592, fax: +385 1 6259552, e-adresa: civaa@crocontrol.hr.

Notice to Airmen (NOTAM), odnosno žurna informacija, poruka je proslijeđena putem telekomunikacija, a sadrži informacije koje se odnose na uspostavu, stanje ili promjenu na bilo kojem zrakoplovnom uređaju ili infrastrukturi, usluzi, postupku ili na opasnost u zračnom prometu, čije je pravovremeno objavljivanje bitno za osoblje povezano s letačkim operacijama.

UTC je kratica za engleski pojam Coordinated Universal Time ili na hrvatskom „koordinirano svjetsko vrijeme“. UTC je jedinstveni međunarodni standard koji se koristi u zrakoplovstvu, a predstavlja vrijeme nulte, odnosno početne vremenske zone, 0 stupnjeva istok/zapad (grinički meridijan). Pojam „ljetno razdoblje“ odnosi se na dio godine u kojemu je na snazi „ljetno računanje vremena“. Drugi dio godine naziva se „zimsko razdoblje“. Ljetno računanje vremena uvodi se svake godine zadnje nedjelje u ožujku u 0100 UTC, a prestaje zadnje nedjelje u listopadu u 0100 UTC. Hrvatska se nalazi u srednjoeuropskoj vremenskoj zoni pa je tako u zimskom razdoblju u Republici Hrvatskoj UTC+1, a u ljetnom razdoblju UTC+2.

AUP - Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP): ASM poruka sa statusom NOTAM-a, kojom se u standardnom formatu obavještava o dnevnoj odluci Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) za privremenom dodjelom zračnog prostora pod njenom nadležnošću za određeno vremensko razdoblje
UUP - Ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP): ASM poruka koja ima status NOTAM-a, a koju izdaje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na dan operacija u cilju ažuriranja informacija u AUP-u
Pojašnjeni primjer AUP-UUP Pojašnjeni primjer AUP-UUP

AD HOC - Ad hoc struktura: struktura zračnog prostora, volumen ili ruta, čija je uspostava nužna zbog operativnih potreba, a za čiju uspostavu zbog operativnih potreba nije moguće zbog vremenskih ograničenja provesti puni ASM proces na razini 1. Uspostava ad hoc strukture provodi se na ASM razinama 2 i 3 uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti.

AERO. – (Uncontrolled Aerodrome): zračni prostor utvrđenih dimenzija (3 kilometra od rubova uzletno/sletne staze od zemlje do 1000 ft AGL) unutar kojeg letenje RPAS/UAS nije dozvoljeno bez prethodno pribavljenog odobrenja od strane operatora nekontroliranog aerodrome.

ATZ – Zona aerodromskog prometa (Aerodrome traffic zone): zračni prostor određenih dimenzija utvrđen oko aerodroma radi zaštite aerodromskog prometa.

CBA - Cross-Border Area: privremeno rezervirano područje uspostavljeno iznad međunarodnih granica za specifične operativne zahtjeve.

CTR – Kontrolirana zona (Control Zone): kontrolirani zračni prostor koji se prostire od zemljine površine do određene gornje granice.

D - Opasno područje (Danger Area – D): utvrđeni volumen zračnog prostora unutar kojeg se, ovisno o slučaju, u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova. U kontekstu FUA Koncepta, neka od opasnih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, uspostavljena su na ASM razini 1 kao AMC upravljiva područja i kao takva su objavljena u AIP-u;
a) D-AMC upravljivo područje (Danger Area AMC manageable - D-AMA): utvrđeni volumen zračnog prostora koji se privremeno izdvaja iz kontroliranog zračnog prostora i unutar kojeg vrijede pravila propisana za vizualno letenje u nekontroliranom zračnom prostoru („G klasa prostora“).
b) Zahtjevi za potrebnu opremu su isti kao i za korištenje nekontroliranog zračnog prostora (G-klasa zračnog prostora).
c) Operativni zahtjev za korisnika zračnog prostora jest registrirati se na AMC Portalu (ENR 1.9.2.6.1) i slijediti pravila i procedure kao što je navedeno u Pravilima i postupcima objavljenim na AMC Portalu.

MIL. CORR. - Vojni koridor brišućeg letenja (Military Corridor): zračni prostor utvrđenih dimenzija iznad teritorija ili teritorijalnih voda države namijenjen za vojno brišuće letenje unutar kojeg je tijekom njegove aktivacije zabranjeno letenje drugih zrakoplova.

P – Zabranjeno područje (Prohibited Area): zračni prostor smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno.

R – Uvjetno zabranjeno područje (Restricted Area): zračni prostor koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s unaprijed utvrđenim uvjetima. U kontekstu FUA koncepta, neka od uvjetno zabranjenih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, a uspostavljena su na ASM razini 1 kao »AMC – upravljiva područja« i kao takva su objavljena u AIP-u

RPAS/UAS : prikaz RPAS/UAS aktivnosti

TRA - Privremeno rezervirano područje (Temporary Reserved Area): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji je privremeno rezerviran za specifičnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji se može dopustiti prolazak ostalom zračnom prometu, pod uvjetima iz odobrenja kontrole zračnog prometa (ATC clearance);
a) Zahtjev za potrebnu opremu je dvosmjerna radio komunikacija i transponder.
b) Operativni zahtjev za korisnika zračnog prostora jest podnijeti plan leta u skladu s važećim propisom, registrirati se na AMC Portalu i slijediti pravila i procedure kao što je navedeno u Pravilima i postupcima objavljenima na AMC Portalu.

TSA - Privremeno izdvojeno područje (Temporary Segregated Area): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je pod nadležnošću korisnika kojeg ovlasti Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom i koji se privremeno izdvaja za ekskluzivnu uporabu od strane određenog subjekta ili korisnika i kroz koji drugom zračnom prometu neće biti dopušten prolaz;
a) Nema zahtjeva za potrebnom opremom.
b) Operativni zahtjev za korisnika zračnog prostora jest podnijeti plan leta u skladu s važećim propisom, registrirati se na AMC Portalu i slijediti pravila i procedure kao što je navedeno u Pravilima i postupcima objavljenima na AMC Portalu.

UR – zona uvjetne zabrane za RPAS/UAS (UAS Restricted area): zračni prostor utvrđenih dimenzija (radijus 5 kilometara od referentne točke kontroliranog aerodrome od zemlje do objavljene visine CTR) u kojem letenje RPAS/UAS nije dozvoljeno bez posebne dozvole izdane od nadležne kontrole leta (zahtjev je potrebno predate najkasnije 7 dana prije planiranog obavljanja letačkih operacija).

Jedinica za upravljanje zračnim, prostorom (AMC) na način koji smatra najprimjerenijim ovisno o situaciji u zračnom prostom ograničiti ili zabraniti, letenje i provedbu aktivnosti u određenom volumenu zračnog prostora svima osim ovlaštenim korisnicima u sljedećim slučajevima:

a. na zahtjev tijela državne uprave, MORH-a, MUP-a, DUZS-a, ako je to neophodno za sigurnost odvijanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave.

b. zbog realnih operativnih zahtjeva na razdoblje ne duže od 48 sati ako je to neophodno za sigurnost odvijanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave.


Na zahtjev Jedinice za upravljanje zračnim prostorom, a u svrhu informiranja svih korisnika zračnog prostora, pružatelj usluga u zračnom prometu je dužan objaviti relevantne informacije na način uobičajen u zračnom prometu.

Uzimajući u obzir nacionalne interese Republike Hrvatske i potrebe korisnika propisana je sljedeća lista prioriteta za aktivnosti koje zahtijevaju rezervacije dijelova zračnog prostora:

a. Međunarodne vojne vježbe i međunarodne vježbe drugih tijela državne uprave
b. Nacionalne vojne vježbe i nacionalne vježbe drugih tijela državne uprave
c. Međunarodne zrakoplovne priredbe
d. Međunarodna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima
e Nacionalna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima
f. Vojni probni letovi
g. Vojno i policijsko osposobljavanje
h. Civilni letovi u svrhu osposobljavanja
i. Sportske i rekreacijske aktivnosti zrakoplova s posadom i padobranski skokovi
j. Sportske i rekreacijske aktivnosti zrakoplova bez posade
k. Aktivnosti u zračnom prostoru za koje je potrebno izdati navigacijsko upozorenje korisnicima zračnog prostora (temeljem članka 38. Pravilnika o letenju zrakoplova)
l. Aktivnosti vezane uz radove iz zraka (zaprašivanja, cijepljenja, nadzor usjeva i infrastrukture, snimanje iz zraka...)
m. Puštanje i ispaljivanje predmeta u atmosferu (npr. slobodni baloni bez posade, dječji baloni,lampioni, vatromet, svjetlosni efekti..,)
n. Aktivnosti eksperimentalne naravi u svrhu edukacije


Iznimno od gore navedenih pravila prednosti Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) može donijeti odluku o prekidu aktivnosti u rezerviranom zračnom prostoru za sljedeće slučajeve:

a. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS /PROTECTED),
b. letovi u svrhu potrage i spašavanja te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM),
c. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlijeđene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlijeđenim osobama, kao i letovi kojima se prevoze transplantati, krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti, lijekovi, transplantati ili krv (STS/HOSP),
d. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvrđen takav povlašteni status (STS/STATE),
e. promatrački letovi temeljem međunarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty),
f. Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja.
g. Za ovu svrhu svi korisnici zračnog prostora koji provode rezervacije struktura u zračnom prostom moraju Jedinici za upravljanje zračnim prostorom dostaviti kontakt podatke odgovorne osobe/voditelja aktivnosti koji je dužan biti dostupan na sredstvu veze (mobilni ili fiksni telefon) Jedinici za upravljanje zračnim prostorom cijelo vrijeme trajanja aktivnosti.

Popis operatora aerodroma možete pronaći putem ove poveznice.