Informacije

Pravila za uporabu AMC portala, rezervaciju, aktivaciju i deaktivaciju fleksibilnih struktura (PUFS) možete pročitati OVDJE

U Zborniku zrakoplovnih informacija RH (AIP) u poglavlju ENR 1.9.2 „Upravljanje zračnim prostorom i fleksibilna uporaba zračnog prostora u Republici Hrvatskoj“.

Web AMC portal zamišljen je kao alat za objavu informacija o rezervacijama struktura u zračnom prostoru krajnjim korisnicima ali i kao alat koji će omogućiti registriranim korisnicima rezervacije struktura u zračnom prostoru i popratnu komunikaciju s njima tijekom procesa rezervacije.

ASM jest kratica za Airspace Management, odnosno upravljanje zračnim prostorom. ASM jest funkcija planiranja čiji je osnovni cilj omogućiti najveću iskorištenost raspoloživog zračnog prostora kao neprekinute cjeline, uzimajući u obzir stvarne kratkoročne potrebe različitih civilnih i vojnih korisnika zračnog prostora (npr. zrakoplovne kompanije/tvrtke, vojska, privatni poslovni zrakoplovi, aeroklubovi, tvrtke koje obavljaju radove iz zraka…).

FUA jest kratica za Flexible Use of Airspace, odnosno fleksibilnu uporabu zračnog prostora. FUA jest koncept upravljanja zračnim prostorom prema kojem se zračni prostor ne bi trebao određivati ni kao posve civilni ni kao posve vojni zračni prostor, nego ga je bolje smatrati cjelinom u koju se moraju smjestiti potrebe svih korisnika u najvećem mogućem stupnju.

AMC jest kratica za Airspace Management Cell, odnosno Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom. Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC) prema postojećoj regulativi zadužena je za upravljanje zračnim prostorom na dnevnoj bazi i djeluje kao združena civilno-vojna fokusna točka za upravljanje zračnim prostorom u Republici Hrvatskoj.

Ovlašteni subjekti jesu subjekti koje je država ovlastila za suradnju s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanjima dodjele i uporabe zračnog prostora..

Ovlašteni subjekt za civilne korisnike struktura u zračnom prostoru jest Odsjek za uporabu zračnog prostora u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. (HKZP), telefon: +385 1 6259498, +385 1 6259592, fax: +385 1 6259552, e-adresa: ouzp@crocontrol.hr.

Notice to Airmen (NOTAM), odnosno žurna informacija, poruka je proslijeđena putem telekomunikacija, a sadrži informacije koje se odnose na uspostavu, stanje ili promjenu na bilo kojem zrakoplovnom uređaju ili infrastrukturi, usluzi, postupku ili na opasnost u zračnom prometu, čije je pravovremeno objavljivanje bitno za osoblje povezano s letačkim operacijama.

UTC je kratica za engleski pojam Coordinated Universal Time ili na hrvatskom „koordinirano svjetsko vrijeme“. UTC je jedinstveni međunarodni standard koji se koristi u zrakoplovstvu, a predstavlja vrijeme nulte, odnosno početne vremenske zone, 0 stupnjeva istok/zapad (grinički meridijan). Pojam „ljetno razdoblje“ odnosi se na dio godine u kojemu je na snazi „ljetno računanje vremena“. Drugi dio godine naziva se „zimsko razdoblje“. Ljetno računanje vremena uvodi se svake godine zadnje nedjelje u ožujku u 0100 UTC, a prestaje zadnje nedjelje u listopadu u 0100 UTC. Hrvatska se nalazi u srednjoeuropskoj vremenskoj zoni pa je tako u zimskom razdoblju u Republici Hrvatskoj UTC+1, a u ljetnom razdoblju UTC+2.

AUP - Plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP): ASM poruka sa statusom NOTAM-a, kojom se u standardnom formatu obavještava o dnevnoj odluci Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) za privremenom dodjelom zračnog prostora pod njenom nadležnošću za određeno vremensko razdoblje
UUP - Ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP): ASM poruka koja ima status NOTAM-a, a koju izdaje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na dan operacija u cilju ažuriranja informacija u AUP-u
Pojašnjeni primjer AUP-UUP Pojašnjeni primjer AUP-UUP

Jedinica za upravljanje zračnim, prostorom (AMC) mora na način koji smatra najprimjerenijim ovisno o situaciji u zračnom prostom ograničiti ili zabraniti, letenje i provedbu aktivnosti u određenom volumenu zračnog prostora svima osim ovlaštenim korisnicima u sljedećim slučajevima:

a. na zahtjev tijela državne uprave, MORH-a, MUP-a, DUZS-a, ako je to neophodno za sigurnost odvijanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave.

b. zbog realnih operativnih zahtjeva na razdoblje ne duže od 48 sati ako je to neophodno za sigurnost odvijanja zračnog prometa i provedbe aktivnosti ostalih korisnika zračnog prostora, zbog obrambenih potreba Republike Hrvatske, vojnih i policijskih operativnih zadaća, operacija potrage i spašavanja, gašenja požara, zaštite državnih institucija, kritične infrastrukture i važnih osoba, zaštita od emisije opasnih i/ili štetnih tvari, plinova i pojava, nadzora i zaštite granice Republike Hrvatske te obilježavanja državnih obljetnica, mimohoda i priredbi u organizaciji tijela državne uprave.


Na zahtjev Jedinice za upravljanje zračnim prostorom, a u svrhu informiranja svih korisnika zračnog prostora, pružatelj usluga u zračnom prometu je dužan objaviti relevantne informacije na način uobičajen u zračnom prometu.

Uzimajući u obzir nacionalne interese Republike Hrvatske i potrebe korisnika propisana je sljedeća lista prioriteta za aktivnosti koje zahtijevaju rezervacije dijelova zračnog prostora:

a. Međunarodne vojne vježbe i međunarodne vježbe drugih tijela državne uprave
b. Nacionalne vojne vježbe i nacionalne vježbe drugih tijela državne uprave
c. Međunarodne zrakoplovne priredbe
d. Međunarodna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima
e Nacionalna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima
f. Vojni probni letovi
g. Vojno i policijsko osposobljavanje
h. Civilni letovi u svrhu osposobljavanja
i. Sportske i rekreacijske aktivnosti zrakoplova s posadom i padobranski skokovi
j. Sportske i rekreacijske aktivnosti zrakoplova bez posade
k. Aktivnosti u zračnom prostoru za koje je potrebno izdati navigacijsko upozorenje korisnicima zračnog prostora (temeljem članka 38. Pravilnika o letenju zrakoplova)
l. Aktivnosti vezane uz radove iz zraka (zaprašivanja, cijepljenja, nadzor usjeva i infrastrukture, snimanje iz zraka...)
m. Puštanje i ispaljivanje predmeta u atmosferu (npr. slobodni baloni bez posade, dječji baloni,lampioni, vatromet, svjetlosni efekti..,)
n. Aktivnosti eksperimentalne naravi u svrhu edukacije


Iznimno od gore navedenih pravila prednosti Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) može donijeti odluku o prekidu aktivnosti u rezerviranom zračnom prostoru za sljedeće slučajeve:

a. letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske (STS /PROTECTED),
b. letovi u svrhu potrage i spašavanja te u humanitarne svrhe (STS/SAR/HUM),
c. letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlijeđene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, uključujući letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći oboljelim ili ozlijeđenim osobama, kao i letovi kojima se prevoze transplantati, krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti, lijekovi, transplantati ili krv (STS/HOSP),
d. letovi kojima se prevoze poglavari država (STS/HEAD) i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvrđen takav povlašteni status (STS/STATE),
e. promatrački letovi temeljem međunarodnih sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku (Open Skies Treaty),
f. Vježbovni letovi hrvatskih vojnih zrakoplova u svrhu presretanja.
g. Za ovu svrhu svi korisnici zračnog prostora koji provode rezervacije struktura u zračnom prostom moraju Jedinici za upravljanje zračnim prostorom dostaviti kontakt podatke odgovorne osobe/voditelja aktivnosti koji je dužan biti dostupan na sredstvu veze (mobilni ili fiksni telefon) Jedinici za upravljanje zračnim prostorom cijelo vrijeme trajanja aktivnosti.

Popis operatora aerodroma možete pronaći ovdje.