Vijesti

Novi Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom


Što nam donosi novi Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom

Dana 28. veljače 2023. u primjenu stupa novi Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 20/2023, 21. 2. 2023.).

U odnosu na dosadašnji pravilnik najviše izmjena odnosi se na integraciju sustava bespilotnih zrakoplova (UAS-a) u zračni prostor na jasniji, jednostavniji i sigurniji način.

Najznačajnije promjene vezane uz UAS operacije:

 • obveza prijave i ishođenja odobrenja od nadležne ASM razine za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima u zračnom prostoru za sve operatore i udaljene pilote bespilotnih zrakoplova koji izvode operacije bespilotnim zrakoplovima koji se ne smatraju igračkama (u smislu Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka)
 • letačke operacije bespilotnim zrakoplovima provode se samo uz prethodno pribavljeno odobrenje od nadležne ASM razine koje se izdaje sukladno propisanom postupku odobrenja koje vrijedi za zemljopisno područje u kojem se namjeravaju izvoditi letačke operacije
 • definirana su zemljopisna područja za UAS-e (UAS geographical zone) kako ih je propisala provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. koja se isključivo odnose na operacije UAS-a i ne utječu na ostali zračni promet i ATS:

 

 • URG – (UAS Restricted Geographical Zone) – područje zabrane izvođenja operacija isključivo bespilotnim zrakoplovima
 • ULG – (UAS Limited Geographical Zone) – područje u kojem je izvođenje operacija bespilotnim zrakoplovima na određeni način ograničeno
 • UAG – (UAS Approved Geographical Zone) – područje u kojem se uspostava strukture zračnog prostora za izvođenje operacija s bespilotnim zrakoplovima provodi kroz automatizirani postupak

 

 • dosadašnja UR zona zabrane letenja UAS-a u blizini kontroliranih i nekontroliranih aerodroma sada je definirana kao URG područje i izmijenjena s ciljem povećanja sigurnosti zračnog prometa u dolasku i odlasku na aerodrom uz smanjenje ukupnog područja pod restrikcijom u području oko kontroliranog aerodroma (vidi sliku)
 • definirano je privremeno rezervirano područje isključivo za operacije UAS-a (UTR) s pripadajućim zaštitnim volumenom (Air Risk Buffer) koji je korisnik dužan uračunati u ukupni volumeni strukture prilikom predaje zahtjeva čime se smanjuje mogućnost nenamjernog izlaska UAS-a izvan odobrenog područja (vidi sliku)
 • UTR područje smatra se virtualnom preprekom i u skladu s tim provodi se i razdvajanje VFR i IFR prometa od UTR područja
 • cjelokupan zračni prostor Republike Hrvatske za potrebe obavljanja UAS operacija statički je definiran kroz zemljopisna područja za UAS-e na sljedeći način (vidi sliku):

 

 • UAG (automatizirani postupak odobrenja)
  • unutar CTR-a od razine zemlje do visine 50 m AGL, ali izvan objavljenog URG područja
  • izvan CTR-a od razine zemlje do visine 120 m AGL ako se u traženom zračnom prostoru u traženom vremenu ne nalazi restrikcija višeg prioriteta (P, R, TRA, TSA, URG)
 • ULG
  • unutar CTR-a više od 50 m AGL, ali izvan objavljenog URG-a
  • izvan CTR-a za visine veće od 120 m AGL
 • URG
  • unutar CTR-a unutar zračnog prostora omeđenog udaljenošću od 1500 metara od zaštitne ograde kontroliranog aerodroma i 500 metara bočno uzduž osi prilazne ravni do udaljenosti 3500 metara od praga uzletno-sletne staze.

 

Za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima u blizini nekontroliranog aerodroma na udaljenostima manjim od 1500 metara od rubova i 500 metara bočno uzduž osi prilazne ravni do udaljenosti 2500 metara od praga uzletno-sletne staze (USS) potrebno je prethodno ishoditi suglasnost operatora nekontroliranog aerodroma.

 

Slika 1

Slika 2

 

Dosadašnja RPAS/UAS zona sada se jasno definira kao nova vrsta strukture isključivo namijenjena za obavljanje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima i to kao:

 • privremeno rezervirano područje za izvođenje operacija bespilotnim zrakoplovima (UAS Temporary Reserved Area – UTR): zračni prostor utvrđenih dimenzija koji je privremeno rezerviran isključivo za letenje bespilotnih zrakoplova. Kroz UTR područje nije dozvoljen prolazak drugih zrakoplova s posadom i kao takvo ga piloti moraju izbjegavati. Pružatelj ASM usluge u svakom trenutku može zabraniti ulazak drugih bespilotnih zrakoplova u UTR područje.
 • UTR područje predstavlja volumen zračnog prostora koji u sebi sadrži operativni i zaštitni volumen za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima (Air Risk Buffer), koji je korisnik dužan uračunati i naznačiti u ukupnom volumenu strukture prilikom predaje zahtjeva. UTR područje smatra se preprekom, a jedinica operativnih usluga u zračnom prometu dužna je VFR/IFR promet razdvajati od objavljenih granica aktivne zone prema propisanim normama za razdvajanje zrakoplova od UTR područja.

 

Slika 3

 

Objava informacija

Informacije o statičkim geografskim područjima bit će objavljene putem proizvoda zrakoplovnih informacija, a statička i dinamička geografska područja i ostale restrikcije i zabrane bit će vidljive putem ASM sustava AMC Portal.

 

Objava zrakoplovnog navigacijskog upozorenja putem NOTAM-a

Za aktivnosti u zračnom prostoru koje su od značaja za let zrakoplova za koje zbog svoje prirode nije racionalno uspostaviti privremenu strukturu zračnog prostora objavljuje se zrakoplovno navigacijsko upozorenje u obliku NOTAM-a.

Zrakoplovno navigacijsko upozorenje NOTAM-om objavljuje se za sljedeće aktivnosti:

 • letenje slobodnih balona bez posade u srednjoj i teškoj kategoriji u smislu provedbe odredbe SERA.3140 te točke 2.1., 2.2 i 2.3 Dodatka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SL L 281, 13. 10. 2012.) i
 • grupno i masovno puštanje dječjih balona i/ili svjetlećih objekata sličnim balonima (letećih lampiona).

Za gore navedene aktivnosti ne uspostavlja se privremena struktura zračnog prostora.

 

OBJAVA INFORMACIJA O UPORABI FLEKSIBILNIH STRUKTURA ZRAČNOG PROSTORA

Za FIR Zagreb uz europski AUP/UUP izdaju se i detaljni nacionalni AUP-i i UUP-i putem ASM sustava za objavu informacija (AMC Portal).

 

Definicije

 • Zemljopisno područje za bespilotne zrakoplove (UAS geographical zone): zemljopisno područje koje je utvrdilo nadležno tijelo kako bi se olakšale, ograničile ili zabranile operacije bespilotnih zrakoplova i time uzeli u obzir rizici koji se odnose na sigurnost, privatnost, zaštitu osobnih podataka, zaštitu ili okoliš, a proizlaze iz tih operacija. Kako bi se omogućilo i olakšalo informiranje korisnika zračnog prostora o statusu zemljopisnog područja za bespilotne zrakoplove, uvode se sljedeće strukture zračnog prostora – URG, ULG i UAG.
 • Uvjetno zabranjeno područje za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima (UAS Restricted Geographical Zone – URG): dio zračnog prostora iznad zemljopisnog područja koje je utvrdilo nadležno tijelo koje predstavlja uvjetnu zabranu za operacije bespilotnim zrakoplovima, a koja se ne odnosi na ostale zrakoplove i zrakoplovne aktivnosti. Odobrenje za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima u ovom području može se iznimno izdati u skladu s propisanim ASM postupcima. U kontekstu FUA koncepta URG područja uspostavljaju se kroz propisani ASM postupak, a ovisno o prirodi zahtjeva, mogu biti uspostavljena privremeno ili trajno na odgovarajućoj ASM razini.
 • Ograničeno područje za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima (UAS Limited Geographical Zone – ULG): dio zračnog prostora iznad zemljopisnog područja koje je utvrdilo nadležno tijelo u kojem su operacije bespilotnih zrakoplova ograničene u ovisnosti o karakteristikama bespilotnog zrakoplova, vrsti operacija koje se smiju izvoditi i/ili sam postupak odobrenja izvođenja letačkih operacija. Unutar ovog područja odobrenje za izvođenje letačkih operacija može se izdati u skladu s propisanim ASM postupcima. U kontekstu FUA koncepta ULG područja uspostavljaju se kroz propisani ASM postupak, a ovisno o prirodi zahtjeva, mogu biti uspostavljena privremeno ili trajno na odgovarajućoj ASM razini.
 • Odobreno područje za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima (UAS Approved Geographical Zone – UAG): dio zračnog prostora iznad zemljopisnog područja koje je utvrdilo nadležno tijelo unutar kojeg je moguće provoditi operacije bespilotnim zrakoplovima po skraćenom postupku odobrenja letačkih operacija. Unutar ovog područja odobrenje za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima može se izdati automatiziranim postupkom od strane nadležnog tijela ili pružatelja usluga.

 

Okvir za daljnju integraciju UAS operacija

Pravilnikom se propisuju uvjeti za uspostavu zračnog prostora U-space u smislu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/664 od 22. travnja 2021. o regulatornom okviru za U-space s posebnim osvrtom na usluge i pružatelje usluga koji njegovoj uspostavi moraju prethoditi:

Pružatelji usluga:

 • pružatelj zajedničke usluge informiranja (Common Information Service Provider – CISP) jest pružatelj koji ima funkciju pružanja zajedničke usluge informiranja u smislu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/664 od 22. travnja 2021. o regulatornom okviru za U-space
 • pružatelj U-space usluge (U-space Service Provider – USSP) jest pružatelj koji ima funkciju pružanja U-space usluge u smislu Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2021/664 od 22. travnja 2021. o regulatornom okviru za U-space.

Usluge:

 • zračni prostor U-space: zemljopisno područje uspostavljeno za izvođenje letačkih operacija bespilotnim zrakoplovima u kojem su operacije dopuštene samo uz potporu usluge U-space
 • zajednička usluga informiranja (Common Information Service – CIS) znači usluga koja se sastoji od širenja statičkih i dinamičkih podataka kako bi se omogućilo pružanje U-space usluga za upravljanje prometom bespilotnih zrakoplova.

 

Uspostava zračnog prostora U-space

Pravilnikom su određene nadležnosti za uspostavu zračnog prostora U-space i povezanih usluga.

Letačke operacije bespilotnim zrakoplovima unutar uspostavljenog zračnog prostora U-space provode se samo uz potporu usluga U-space i odobrenje nadležnog pružatelja usluga U-space.

Zračni prostor U-space može se uspostaviti radi osiguranja zaštite, sigurnosti, privatnosti ili ekoloških razloga, a za prijedlog uspostave potrebno je izraditi procjenu rizika zračnog prostora.

Definiranje kriterija za korištenje zračnog prostora U-space određuju sljedeći subjekti:

 • za karakteristike i zahtjeve vezane uz performanse bespilotnih zrakoplova – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) ili pružatelj usluga u zračnoj plovidbi uz suglasnost Agencije
 • za zahtjeve vezane uz usluge koje se moraju pružati u zračnom prostoru U-space– Agencija
 • za primjenjive operativne uvjete i ograničenja zračnog prostora – Agencija ili pružatelj usluga u zračnoj plovidbi uz suglasnost Agencije.
Povratak na vijesti